Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 13 2017

mildronate

torby

W Polsce każdy mieszkaniec zużywa rocznie nawet 250–300 toreb
foliowych różnego rodzaju.  Wskali kraju to ponad 11,5 mld toreb!  Cykl życia takiego produktu jest niezwykle krótki i wynosi z reguły  kilkanaście minut, czyli tyle ile trwa pokonanie drogi z zakupami ze sklepu do domu. Następnie torby foliowe stają się odpadem, który zanieczyszcza środowisko. Opłata za plastikową torbę nie jest podatkiem, ponieważ nie jest obowiązkową płatnością. Każdy z nas będzie miał wybór, czy zapakować zakupy w plastikową torbę i za nią zapłacić, czy skorzystać z torby wielokrotnego użytku i w bardzo łatwy sposób tej opłaty uniknąć. Doświadczenia innych krajów UE wskazują, że opłata recyklingowa pozwala ograniczyć zużycie toreb foliowych nawet o 90%"
mildronate

naprawa kanalizacji

Ministerstwo Środowiska, kierowane przez Jana Szyszko, protestuje przeciwko nazywaniu opłaty za torby podatkiem. W wydanym oświadczeniu zwraca uwagę na trzy kwestie. Po pierwsze wprowadzenie opłaty wynika bezpośrednio z unijnej dyrektywy 2015/720. Nakazuje ona zmniejszenie do roku 2019 zużycia plastikowych toreb do 90 na osobę. Do 2025 roku zużycie ma wynieść 40 toreb na osobę. Po drugie stawka opłaty recyklingowej za foliówkę zostanie określona w rozporządzeniu Ministra Środowiska, i będzie dużo niższa od maksymalnej przewidzianej w ustawie (a ta, zgodnie z projektem ustawy, nie może przekroczyć 1 zł). 
mildronate

kara

Jak poinformowały służby prasowe Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu, Alphabet złożył wniosek o uchylenie grzywny. Amerykańska spółka potwierdziła tę informację. Ale Komisja Europejska nie zamierza odpuszczać. Jak jeden z jej przedstawicieli powiedział agencji AFP, KE będzie „bronić swej decyzji przed wymiarem sprawiedliwości”. Tyle, że postępowanie może trwać latami.

Alphabet miał zapłacić 2,42 mld euro grzywny. Według Unii Google wykorzystuje swoją pozycję rynkową do promowania własnej porównywarki cen produktów wyszukiwanych przez użytkowników. KE dała firmie 90 dni na zmianę kontrowersyjnych praktyk, a zatem termin mija 28 września tego roku. 

Alphabet już w czerwcu opublikował oświadczenie, z którego wynika, że nie zgadza się z decyzją KE. „Jesteśmy zdania, że nasze aktualne wyniki wyszukiwania produktów („shopping ads”) są znacznie bardziej użyteczną i ulepszoną wersją reklam sprzed dekady, zawierających wyłącznie tekst. [...] Tysiące europejskich sprzedawców używa takich reklam, by konkurować z większymi firmami jak Amazon czy eBay” - czytamy w komunikacie.  Nie wiem czemu mają problem, Google reklamuje swoje własne usługi w swojej własnej usłudze
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl